ΓΚΡΗΝ ΛΑΪΝ  (GREEN LINE) E.Π.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 
   
                 
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013  ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης  
  Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρήσεως  2013  
 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      Ι. Κεφάλαιο εταιρικό (980 εταιρ.μερ. Χ 30,00 Ε)  
   ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.         1. Καταβλημένο. 29.400,00  
      29.400,00  
      5. Μεταφορικά μέσα. 39.366,25 39.366,24 0,01    
      6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. 36.619,82 36.246,81 373,01   ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια  
  75.986,07 75.613,05 373,02       1. Τακτικό αποθεματικό. 9.831,25  
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 75.986,07 75.613,05 373,02   9.831,25  
    V.Αποτελέσματα σε νέο.   
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις.             Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων. (-) 24.678,14  
           7. Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις. 2.366,20   24.678,14  
  2.366,20    
       
      Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.739,22       Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 14.553,11  
       
       
 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
      II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
   ΙΙ. Απαιτήσεις                     1.Προμηθευτές. 5.710,00  
                 1. Πελάτες. 40.802,60                  4.Προκαταβολες Πελατών. 618,27  
               3β.Επιταγές σε καθυστ/ση.(σφραγισμ.). 5.000,00                  5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη. 2.417,34  
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως & προκ/λων. 543,11                11.Πιστωτές διάφοροι. 49.205,73  
  46.345,71   57.951,34  
                       Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ). 57.951,34  
       
  ΙV. Διαθέσιμα      
      1. Ταμείο. 23.391,51    
      2.Kαταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 28,01    
  23.419,52    
       
      Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 69.765,23    
       
       
       
       
       
       
       
       
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)   72.504,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)   72.504,45  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
         31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)    
     
   I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κλεομένης Χρήση  2013   Ποσά Κλειόμενης
       Κύκλος εργασιών (πωλήσεις). 20.073,00   Χρήσεως  2013  
       Μείον : Κόστος πωληθέντων. 2.637,38  Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως. 1.383,35  
       Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως. 17.435,62 (-) Yπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων.      (-) 603,98  
       Σύνολο. 17.435,62    Σύνολο 779,37  
    Μείον:1 Φόρος εισοδήματος. 779,37 779,37  
       Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 15.554,80 15.554,80   Ζημίες σε νέο. 0,00  
       
       
       Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως. 1.880,82 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ              Ο  ΟΙΚ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                     ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΡΔΑΣ                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ                                 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΕΤΣΟΣ  
        Πλέον:       Α.Δ.Τ  Ι 328758                         Α.Δ.Τ Χ 616924                                          Α.Δ.Τ  ΑΑ 048039  
                     4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα. 1,97 1,97
   
       
Μείον:  
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. 17,62 17,62
   
       Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως. 1.865,17
   
Μείον:  
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα. 219,18 219,18
   
Μείον:  
                 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων. 262,64 262,64
   
                 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)  
                 ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων.   1.383,35